Tiro taisyklės

PATVIRTINTA

UAB Šaudymo centras direktoriaus

2017 m. Gegužės 11 d. m. Nr. 2

 

TIRO NAUDOJIMO

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. UAB Šaudymo centras tiro taisyklės nustato UAB Šaudymo centras Pramonės g. 97-1, Vilnius eksploatavimo bei naudojimosi reikalavimus, taip pat ginklų naudojimo bei buvimo jame taisykles. Taisyklės taikomos UAB Šaudymo centras darbuotojams, nariams ir visiems kitiems tiro naudotojams ir/ar jame esantiems asmenims.

            2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

            2.1. Ginklų priėmimo ir išdavimo patalpa – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje ginklininkas perduoda ginklą, šaudmenis naudotojui.

            2.2. Ginklų saugykla – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys laiko (saugo) ginklus, šaudmenis.

            2.3. Judėjimas – žengimas su ginklu daugiau nei vieną žingsnį bet kuria kryptimi arba šaudymo padėties pakeitimas ( pvz., iš stovėsenos į klūpimą, iš sėdimos į stovimą ir t. t.).

            2.4. Kulkų gaudyklė – įrenginys, pagamintas gamykliniu būdu ir turintis šalies gamintojos atitikties sertifikatą, arba pačių pagamintas įrenginys, atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: pilna smėlio medinė dėžė, kurios ilgis, plotis ir aukštis ne mažesni kaip 70 cm, arba ne trumpesnis kaip 1 metro ilgio apie 45 laipsnių kampu įtvirtintas plieninis cilindras, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, ir kuris iki pusės pripildytas smėliu.

            2.5. Pasirengimo šaudyti zona - atskirta (pažymėta) tiro, šaudyklos dalis iki ugnies linijos, skirta asmenims, kurie rengiasi šaudyti, instruktoriams, treneriams, teisėjams bei kitiems asmenims, kuriems leista joje būti.

            2.6. Saugos zona - tiro, šaudyklos dalis tarp ugnies zonos ir tiro, šaudyklos ribų, už kurių nepavojinga būti šaudymo metu.

            2.7. Šaudymo instruktorius - darbuotojas, kuris Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus ir turi pakankamą kvalifikaciją bei šaudymo pratybų (varžybų) metu padeda šaudymo vadovui.

            2.8. Šaudymo vadovas - Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas už saugų šaudymą atsakingas darbuotojas. Šaudymo vadovas gali būti paskirtas kartu ir šaudybos instruktoriumi.

            2.9. Šaulys - atvykęs į šaudymo pratybas asmuo

            2.10. Ugnies linija - tiro, šaudyklos vieta, iš kurios šaudoma.

            2.11. Ugnies zona - tiro, šaudyklos dalis tarp ugnies linijos ir taikinio.

            2.12. Uždarasis (dengtasis) tiras - statinys, turintis neperšaunamas sienas ir lubas.

            2.13. Tiras - statinys, specialiai įrengtas saugiai šaudyti iš šaunamųjų ginklų.

            3.  UAB Šaudymo centras tire leidžiama šaudyti B, C, D kategorijų ginklais.

 

II. BENDRIEJI TIRO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

            4. UAB Šaudymo centras direktoriaus įsakymu turi būti paskirtas už tiro eksploatavimą atsakingas darbuotojas.

            5. Tire turi būti aiškiai apibrėžtos:

            5.1. ugnies zona. Šioje zonoje neturi būti statinių (inžinierinių konstrukcijų) nepadengtų antirikošetine danga, taip pat turi būti užtikrinta, kad atsitiktiniai asmenys nepatektų į šią zoną šaudymo arba pasiruošimo šaudyti metu;

            5.2. pasirengimo šaudyti zona;

            5.3. saugos zona. Saugos zonos ribos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, zona gali būti aptverta.

            6. Tiro, uždaro (dengto) tiro, ugnies zonoje esančios inžinierinės konstrukcijos, lubos, sienos, skersinės pertvaros, kulkų gaudytuvai, apšvietimo, ventiliacijos ir taikiniu konstrukcijos turi būti pakankamai atsparūs, kad jų nepramuštų šaunamųjų ginklų, numatomu naudoti patalpoje, kulkos. Už taikinių turi būti įrengti kulkų gaudytuvai. Tiro ugnies zona turi būti apribota tiro sienų vidine dalimi ir kulkų gaudytuvais. Šaudymo vietos ugnies linijoje gali būti atskirtos išilgai šaudymo krypties pertvaromis. Tiro lubos, sienos, pertvaros turi būti padengtos antirikošetine danga arba padarytos iš medžiagos, neleidžiančios kulkoms nuo jų rikošetuoti.

            7. Šaudymas judant – taikinius tire statyti arba kabinti galima tik taip, kad kulkos skriejimo trajektorija pataikius į taikinį būtų tiesiai į kulkų gaudytuvą.

 

 

III. TIRO EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

 

            8. Tire matomoje vietoje turi būti iškabintas leidimas eksploatuoti tirą bei saugos naudojantis ginklu reikalavimai.

            9. Šaudymo varžybų metu tire ar šaudykloje turi būti medicinos personalas, sugebantis suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju, o šaudymo pratybų metu – šaudymo vadovas ar instruktorius, sugebantis suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju.

            10. Šaudymo vadovas privalo kontroliuoti ir užtikrinti, kad šaudantieji asmenys naudotųsi nuo triukšmo apsaugančiomis ausinėmis ir apsauginiais akiniais.

            11. Tire be šaudymo vadovo leidimo (komandos) šaudyti draudžiama.

            12. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus ir turi pakankamą kvalifikaciją. Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą.

 

IV. GINKLŲ NAUDOJIMO TIRE TVARKA

 

            13. Šaudymai tire vykdomi prižiūrint šaudymo vadovui. Asmenys norintys šaudyti tire, privalo žinoti tiro bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus, būti instruktuoti, susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir visą tai patvirtinti pasirašydami instruktažo žurnale.

            14. Ugnies linijoje šaudymo metu leidžiama būti tik šaudymo vadovui, instruktoriams ir šaudantiems asmenims.

            15. Vienu metu ugnies linijoje galima šaudyti tik vienos rūšies ginklais

            16. Visas komandas tire duoda tik šaudymo vadovas ir instruktorius. Instruktoriaus komandos negali prieštarauti šaudymo vadovo komandoms.

            17. Visų rūšių šaunamieji ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti, be šovinių dėtuvės, įdėti į dėklą, rankinę ar kitus jiems gabenti pritaikytus daiktus.

            18. Pertraukose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į taikinių pusę ir tik tada, kai išimti šoviniai ar dėtuvė. Revolveris padedamas tik atlenkus į šoną būgnelį arba perlaužtas.

            19. Ginklas iš ugnies linijos gali būti išneštas tik leidus šaudymo vadovui arba instruktoriui.

            20. Jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, susidarius pavojingai situacijai, ugnies zonoje atsiradus žmogui, šaudymo vadovas arba instruktorius privalo duoti komandą nutraukti šaudymą.21. Asmuo, išgirdęs duotą komandą - nutraukti šaudymą arba iššovęs paskutinį šovinį, turi nedelsdamas išimti dėtuvę iš ginklo, šovinius iš vamzdžio (iš revolverio būgnelio) ir nepalikęs savo pozicijos, parodyti šaudymo vadovui arba instruktoriui ginklą su atitraukta spyna, kad būtų galima įsitikinti, jog ginklas neužtaisytas. Prie taikinių einama ginklą palikus ugnies linijoje arba jį įdėjus į dėklą. Ginklų, paliktų ugnies linijoje, vamzdžiai nukreipiami į taikinių puse.

            21. Tire draudžiama:

            22.1. šaudyti  šaudmenimis, kuriais šaudyti tiras yra nepritaikytas;

            22.2. šaudyti šaudmenimis su trasuojančiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančių
paveikus užtaisui), pramušamaisiais (šarvamušys sviedinys su apvalkalu, turintis kietą pramušančiąją šerdį), sprogstamaisiais (sviedinys su užtaisu, sprogstančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį), padegamaisiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančių, sviediniui atsitrenkus į kliūtį arba įvykus sviedinio sąveikai su oru) sviediniais;

            22.3. išduoti naudojimui netvarkingus ginklus ir jais šaudyti;

            22.4. taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;

            22.5. šaudyti arba užtaisyti ginklą ugnies linijoje be šaudymo vadovo ar instruktoriaus leidimo
(komandos);

            22.6. ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi, tame tarpe, bet neapsiribojant, atsukti ginklą į žiūrovus;

            22.7. liesti padėtą ginklą, kada ugnies zonoje yra žmogus;

            22.8. laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu nėra tiesioginio ginklo naudojimo poreikio;

            22.9. be priežasties palikti užtaisyta ginklą;

            22.10. liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;

            22.11. šaudyti į kitiems asmenims skirtus taikinius;

            22.12. išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;

            22.13. šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;

            22.14. naudoti ginklą ne pagal paskirtį;

            22.15. atsisakyti vykdyti teisėtus šaudymo vadovo ir/ar instruktoriaus nurodymus;

            22.16. šaudyti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

            22.17. elgtis neatsargiai ar nerūpestingai.

            23. Nutraukus šaudymą (dėl bet kokių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo vadovo arba instruktoriaus leidimą (komandą).

            24 Tire gali būti leidžiama šaudyti ir iš asmenims nuosavybės teise priklausančių ginklų ir naudojant jiems priklausančius šaudmenis. Tokiu atveju šaudymo vadovas privalo sutikrinti asmens leidime, patvirtinančiame teisę laikyti ar nešioti ginklą, nurodytus ginklo duomenys su jo pateiktu ginklu (pateiktais šaudmenimis) ir tik tada, jei duomenys atitinka, leisti šaudyti iš šio ginklo arba naudoti pateiktus šaudmenis, leidimą pateikusiam ar kitam asmeniui, taip pat ir neturinčiam leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis ginklą, jeigu ginklą perduodantis asmuo yra šalia asmens, kuriam laikinai perduodamas naudoti ginklas.

 

V. ATSAKINGO UŽ TIRA ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

            25. Atsakingas už tirą asmuo užtikrina:

            25.1. tiro įrangos priežiūrą ir saugą;

            25.2. tiro įrangos techninį aptarnavimą, taikmenų priežiūrą ir aprūpinimą taikmenimis;

            25.3. kulkų gaudyklių eksploataciją;

            25.4. kad tire būtų laikomasi bendrųjų higienos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

            26. Atsakingas už tirą asmuo privalo:

            26.1. rūpintis tiro administraciniais reikalais;

            26.2. organizuoti tiro paruošimą šaudymo pratyboms;

            26.3. registruoti tire atsiradusius defektus ir organizuoti jų šalinimą.

            27. Vykdant šaudymo pratybas atsakingas už tirą asmuo neatsako už šaudymo pratybų saugą, jeigu šaudymo pratyboms vadovauja kitas asmuo.

 

VI. ŠAUDYMO VADOVO TEISĖS IR PAREIGOS

 

              28. Šaudymo vadovas tire kontroliuoja ir atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi nustatytų ginklų naudojimo tiruose tvarkos reikalavimų. Jo nurodymus privalo vykdyti visi šaudantys asmenys, instruktoriai, aptarnaujantys tirą asmenys, žiūrovai bei bet kokie kiti asmenys, esantys tire. Nesant tire/šaudymo metu instruktoriaus, šaudymo vadovas taip pat privalo atlikti ir instruktoriaus funkcijas. Tinkamai ir saugiai visų funkcijų negalintis atlikti šaudymo vadovas, privalo nutraukti šaudymą.

29. Šaudymo vadovas privalo:

            29.1. Prieš pradedant šaudymą:

 29.1.1. patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;

                29.1.2. paskirti už tvarką ugnies linijoje atsakingus asmenis (instruktorius) ir instruktuoti juos (jei tai reikalinga), kokias taikyti papildomas priemones šaudymo saugumui užtikrinti;

          29.1.3. patikrinti norinčių šaudyti asmenų žinias apie ginklo naudojimą ir elgesį tire ar šaudykloje;

            29.1.4. suskirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą;

            29.2. Šaudymo metu:

            29.2.1. vadovauti šaudymui ir tvarkyti šaudymo rezultatų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;

                  29.2.2. duoti pavedimus instruktoriui ir komandas šauliams („užtaisyti", „ugnis", „patikrinti ginklus"), užtikrinančias saugų šaudymą;

            29.2.3. organizuoti tvarkos palaikymą tire, šaudykloje;

                   29.2.4. pasirengimo šaudyti zonoje ar ugnies linijoje išduoti asmenims šaudmenis ir tvarkyti šaudmenų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;

            29.2.5. stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančių asmenų nebūtų pašalinių;

            29.2.6. tikrinti kiekvienos baigusios šaudyti pamainos asmenų ginklus, kad jie nebūtų užtaisyti;

                         29.2.7. kam nors pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms, duoti komandą nutraukti šaudymą;

            29.3.    Baigus šaudyti:

            29.3.1. patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šovinių;

            29.3.2. kontroliuoti, kad į ginklų saugyklą būtų grąžinti išnuomoti ginklai ir nepanaudoti šaudmenys.

            30. Pažeidus saugaus elgesio taisykles su ginklu, šaudymo vadovas nedelsiant privalo paimti iš šaulio šaunamąjį ginklą ir nušalinti šaulį nuo užsiėmimų. Apie tai informuojamas Bendrovės vadovas ir tiesioginis šaulio vadovas.

šaudmenys.

VII. ŠAUDYMO INSTRUKTORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

29. Šaudymo instruktorius privalo:

29.1. prieš šaudymo pratybas:

29.1.1. supažindinti asmenis su atliekamų pratimų sąlygomis, eiga, saugos reikalavimais;

29.1.2. skirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą.

29.2. vykdant pratybas be šūvio:

29.2.1. nesant šaudymo vadovo ar gavus šaudymo vadovo pavedimą, patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir būtų be šovinių dėtuvės;

29.2.2. pratybų metu dirbti su bendrovės padalinių darbuotojais ar kitais naudotojais.

39.3. vykdant praktinius šaudymus:

29.3.1. atliekant praktinius šaudymo pratimus, būti paskirtoje vietoje;

29.3.2. užtikrinti saugaus elgesio taisyklių laikymąsi pratybų metu;

29.3.3. nuolat kontroliuoti šaulių elgesį su ginklais;

29.3.4. pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies linijoje atsiradus žmogui, nedelsiant duoti komandą nutraukti šaudymą.

29.4. baigus šaudymą:

29.4.1nesant šaudymo vadovo ar gavus šaudymo vadovo pavedimą, patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šovinių;

29.4.2. supažindinti asmenis su rezultatais ir padarytomis šaudymo klaidomis;

29.4.3. nesant šaudymo vadovo ar gavus šaudymo vadovo pavedimą, tvarkyti šaudmenų išdavimą bei šovinių apskaitą.

 

 

VIII. ŠAULIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

30. Šaulys privalo:

30.1. išklausyti ir laikytis saugaus elgesio su ginklu instruktažą ir šių taisyklių reikalavimų;

30.2. vykdyti visus šaudymo vadovo ir instruktorių reikalavimus, susijusius su šaudymo pratybomis;

30.3. tausoti tiro įrangą ir su ja elgtis atsakingai;

30.4. nepanaudotus šovinius grąžinti šaudymo vadovui, o jo nesant – instruktoriui.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Asmenys besinaudojantys UAB Šaudymo centras nuomojamu tiru, nustatyta tvarka yra registruojami tiro registracijos žurnale. Asmenys, besinaudojantys UAB Šaudymo centras nuomojamu tiru, privalo išklausyti šaudymo vadovo instruktažą apie tiro bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus ir pasirašyti instruktažo žurnale, kuriame turi būti šios skiltys: asmens apsilankymo tire data ir laikas, vardas, pavardė, ginklų, su kuriais numatoma šaudyti, numeriai, šaudymo vadovo parašas bei asmens, norinčio šaudyti tire, parašas. Instruktažas neprivalomas, jeigu šaudyti pageidauja pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir tire yra UAB Šaudymo centras eksploatuojančios tirą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas.

            32. Už šių Taisyklių pažeidimus Europos fizinis asmuo ar Europos juridinio asmens administracijos vadovas, šaudymo vadovas, instruktoriai, fiziniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

            33. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, tiro ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus.

            34. Kontroliuoti įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, tiro ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu jų nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims pašalinti trūkumus, taip pat turi teisę imtis kitų įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų priemonių.

            35. Europos fiziniai ar Europos juridiniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šių Taisyklių nustatyta tvarka, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.